The Archbishop's homily to the new Parish Priest of Marija Reġina Parish, Marsa

Mass on the installation of Fr Publius Mair OFM Cap. as the new Parish Priest of Marija Reġina Parish (Queenship of Mary), Marsa

 • L-omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna

 • Knisja Parrokkjali Marija Reġina, il-Marsa
  1 ta’ Mejju 2018

  “Ara, ommok u ħutek qegħdin barra jfittxu li jkellmuk” (Mt 12:47). Nimmaġinaw il-preokupazzjoni tal-omm li tara ’l binha fiex jinsab, kien ilu ftit li telaq minn Nazaret u marret tiltaqa’ miegħu mal-qraba; l-Evanġelju jsejħilhom bl-użanza semitika ta’ dak iż-żmien, ‘ħutu’: “Ommok u ħutek qegħdin barra jfittxu li jkellmuk”.

  Il-Mulej jieħu din l-okkażjoni tal-preokkupazzjoni ta’ ommu u tax-xhieda tal-imħabba profonda tagħha ta’ omm biex ifehmna maternità u fratellanza differenti: li aħna nkunu ommu u ħutu fl-ordni tal-grazzja, fl-ordni tad-dixxipulat. “Mbagħad medd idu lejn id-dixxipli tiegħu u qal: ‘Dawn, araw, huma ommi u ħuti. Għax kull min jagħmel ir-rieda ta' Missieri li hu fis-smewwiet, dak huwa ħija, u oħti, u ommi’” (Mt 12, 49-50). Mela, biex tkun omm Ġesù, biex tkun jew ħuh jew oħtu, il-Mulej jitlob li tkun dixxiplu tiegħu u jitlob ukoll li nagħmlu r-rieda ta’ Missieru li hu fis-smewwiet.   

  Aħna aħwa tiegħu fil-Misteru tal-Magħmudija. Meta aħna nitgħammdu, insiru wlied adottivi tal-Missier, aħwa ta’ Ġesù Kristu. Imma wkoll jagħtina l-qawwa li nwasslu u nwelldu l-preżenza tiegħu fid-dinja u jsejħilna ‘omm’. L-omm x’tagħmel? L-omm twelled; m’hemmx omm mingħajr tifel jew bint u kull iben u bint għandu l-omm tiegħu għaliex dawn il-kliem ifissru din ir-relazzjoni ta’ mħabba. Anke meta lill-Mulej insejħulu l-Iben, qed nifhmu li Alla huwa Missier. Jekk Ġesù huwa l-Iben ta’ Alla, mela Alla huwa Missier. U meta jsejħilna ‘omm’ ifisser li se nwelldu lilu u l-preżenza tiegħu kull fejn qegħdin.  

  Għażiż Kappillan, għażiż Patri Publius, fakkar lil din il-komunità għażiża, imbierka bl-isem ta’ Marija Reġina, din is-sejħa partikolari tad-dixxiplu: li jnissel il-preżenza ta’ Ġesù fid-dinja, bħal-lum, bħalissa, fil-kontest storiku tal-lum, la talbieraħ u lanqas ta’ għada. Illum il-Mulej qed isejħilna biex inkunu ommu u ħutu. Imma fakkar ukoll li waqt li nagħmlu dan, irridu nkunu wlied l-istess Missier. Għalhekk il-fatt li l-Mulej jinsisti li d-dixxiplu jrid jagħmel ir-rieda ta’ Missieru li hu fis-smewwiet, imma jekk isejħilna ħutu jifhem li jgħallimna li meta nkellmu lil Alla, ngħidulu bħalma għallimna: “Missierna, li inti fis-smewwiet” (Mt 6:9). Jekk Alla huwa Missierna, aħna aħwa. Jekk Marija hija ommna, aħna aħwa. U jekk aħna msejħin biex bħalha nwelldu lil Ġesù fid-dinja, allura se nkunu wkoll kapaċi nwelldu komunitajiet tal-aħwa.  

  Għażiż Kappillan, ftakar fil-qari profetiku li nqara llum fit-Tieni Qari mill-Ittra lil-Lhud: “Għalhekk kellu jkun jixbah lil ħutu f'kollox, biex ikun il-qassis il-kbir, ħanin u fidil f'dak li għandu x'jaqsam ma' Alla, u biex ipatti għal dnubiet il-poplu” (Lhud 2, 17-18). Din il-missjoni ta’ Ġesù hija afdata lilek ukoll bil-vokazzjoni li tkun ragħaj ta’ din il-komunità parrokkjali. Il-Mulej għaddiek mill-filter qawwi tal-ubbidjenza, tal-voti reliġjużi, u “għax, billi hu stess bata u kien imġarrab, jaf jgħin lil dawk li huma fit-tiġrib” (Lhud 2:18).

  Il-Mulej żejnek b’ħafna snin ta’ ħajja reliġjuża u żejnek ukoll b’diversi esperjenzi. Ftit ilu kont ukoll diġà kappillan ta’ hawnhekk (tal-Parroċċa Marija Reġina, il-Marsa) u l-komunità terġa’ tilqgħek bħala r-ragħaj tagħha. Inti mġarrab bl-esperjenza tal-ħajja u l-esperjenza tal-ħajja meta tkun vera, tgħaddina wkoll minn mument ta’ tbatija għax kif is-sena fiha hemm l-istaġuni, hekk ukoll il-ħajja tgħaddi minn diversi staġuni. Imma dan kollu l-Mulej jippermettih biex inti tkun tista’ —b’qalb ġeneruża u umli— tgħin lil dawk li  huma mġarrbin. 

  Nafdak f’idejn l-interċessjoni qawwija tal-Madonna, ta’ San Franġisk, ta’ San Ġużepp, u nfakkrek għażiż ħija, bħalma nfakkar lili nnifsi u lil sħabi —li aħna nkunu qassisin ħanina u fidili f’dak kollu li għandu x’jaqsam ma’ Alla u li bil-ħajja tagħna nwasslu d-don prezzjuż tal-maħfra lill-poplu ta’ Alla— biex inkunu strument, għodda ta’ rikonċiljazzjoni, fil-vertità u fl-imħabba. Il-Mulej jgħinek u l-Madonna tħarsek.


   Charles J. Scicluna
      Arċisqof ta’ Malta

   

 • Il-Qari tal-Quddiesa:
  Qari I: Is 19, 9: 1-3; 5-6
  Salm: 112: 1-8
  Qari II: Lhud 2, 14-18
  Evanġelju: Mt 12, 46-50