"Is-soċjetà għandha tgħin lill-Pulizija biex issir ġustizzja" - L-Arċisqof f'Jum il-Pulizija

Quddiesa fl-okkażjoni tal-205 anniversarju mit-twaqqif tal-Korp tal-Pulizija

Il-paniġierku tal-Arċisqof fil-festa ta' San Pawl

Quddiesa fil-festa tal-Appostlu Missierna San Pawl

San Pietru u San Pawl: Xhieda tad-dgħufija tal-bniedem u tal-imħabba u l-ħniena ta' Alla

Quddiesa fil-festa tal-martirju ta' San Pietru u San Pawl

Nitgħallmu minn Żakkarija kif infaħħru lill-Mulej - L-Arċisqof

Quddiesa fil-festa ta' San Ġwann il-Battista u f'għeluq il-50 sena mill-ordinazzjoni presbiterali ta' grupp ta' saċerdoti

"Ma nehdew qatt inxandru u nwasslu l-Bxara t-Tajba" - L-Arċisqof

Quddiesa f’għeluq l-400 sena tal-kwadru tal-Madonna Ta’ Pinu u l-136 sena mis-sejħa tal-Madonna lil Karmni Grima u Franġisk Portelli

Ir-responsabbiltà tal-Kattoliku: Iwassal l-imħabba ta’ Ġesù lid-dinja - L-Arċisqof fil-festa ta' Corpus

Quddiesa fil-festa tal-Ġisem u d-Demm Imqaddes ta’ Sidna Ġesù Kristu

L-omelija tal-Arċisqof fil-bidu tal-Viżta Pastorali fil-Birgu

Quddiesa fil-bidu tal-Viżta Pastorali fil-Birgu u l-għoti tal-Ewwel Tqarbina

Sette Giugno: L-Arċisqof jappella lill-Maltin biex ma joħolqux vittmi bl-inġustizzja u bl-odju ta’ bejniethom

Quddiesa b'suffraġju għall-vittmi tas-Sette Giugno f'għeluq il-mitt sena mill-ġrajja

"Kun strument li permezz tiegħu Ġesù jsejjaħ lil kull wieħed u waħda minna" - L-Arċisqof lill-Arċipriet il-ġdid tas-Siġġiewi

Quddiesa tal-pussess ta' Dun Josef Mifsud, l-arċipriet il-ġdid tal-parroċċa tas-Siġġiewi

"Il-persuni ta' kulur li qegħdin magħna mhumiex mistednin, imma huma parti minna" - L-Arċisqof

The Archbishop's address during the open dialogue 'Lassana Cisse - A story of racial hatred: Responding with Peace' organised by the Faculty for Social Wellbeing of the University of Malta

Kull persuna għandha dinjità ... niftħu qalbna għal kulħadd - L-Arċisqof

Quddiesa li matulha ġie amministrat is-Sagrament tal-Griżma u l-Ewwel Tqarbina

"Alla huwa ħafna ikbar mill-knejjes li nibnu" - L-Arċisqof

Quddiesa f'għeluq il-275 sena mid-dedikazzjoni tal-knisja lil Santa Katarina